Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

Členstvo

Členom občianského združenia SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín sa môže stať kážda osoba staršia ako 15 rokov, alebo mladšia ako 15 rokov na odporúčanie Spravnej rady. Členom spoločnosti môže byť len osoba, ktorá bez výhrad súhlasí so stanovami spoločnosti a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu ako aj dodržiavaniu predpisov o ochrane prírody. Ďalšie podrobnosti o členstve, ako aj právach a povinnostiach členov nájdete v stanovách SCPS v sekcii dokumenty a tlačivá SCPS.

 

Pinguicula x Sethos

Výhody členstva v SCPS

Okrem možnosti spoznať sa s fajn ľudmi so spoločnými záľubami SCPS ponúka svojím členom tieto výhody:

  • vždy aktuálne informácie o dianí v spoločnosti, ako aj zo sveta mäsožravých rastlín,
  • prednostné informácie o chystaných akciách do Vašej schránky,
  • možnosť aktívne sa podieľať na ochrane mäsožravých rastlín na Slovensku,
  • prístup k zoznamu členov spoločnosti s kontaktnými údajmi,
  • prístup k častiam webu len pre členov, ako knižnica, mapa mäsožravkárov s informáciami a podobne,
  • možnosť získať semená zo semennej banky zadarmo,
  • zľavy u pestovateľov zo Slovenska a zahraničia,
  • hromadné objednávky rastlín zo zahraničia.

 

Registrácia za člena SCPS

Registrácia za člena SCPS pozostváva z dvoch krokov.

Prvým je vypísanie prihlášky za člena a zaslaním na adresu:  Ing. Marek Delinčák, Železničná 1300/37A, 013 01 Teplička nad Váhom.

Druhým krokom je uhradenie členského príspevku na chod spoločnosti vo výške minimálne 5 €. Akákoľvek vyššia čiastka je považovaná za sponzorský dar a v mene celej SCPS vopred ďakujeme. 

Príspevok je potrebné uhradiť na účet spoločnosti vedený vo Všeobecnej úverovej banke: SK1702000000002963536851. Do popisu transakcie prosím uveďte svoje celé meno.

Uchádzač o členstvo bude informovaný o prijatí/neprijatí za člena najneskôr 30 dní po doručení prihlášky a zaplatení členského príspevku.


© 2023 SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov masožravých rastlín