Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

Knižnica SCPS

Knižnica SCPS je miesto, kde sa zhromažďuje akákoľvek literatúra s tématickým okruhom súvisiacim s mäsožravými rastlinami, teda knihy i periodiká. Na stránkach spoločnosti sa nachádza zoznam literatúry, ktorá je uskladnená a spracovávaná v sídle knižnice. Správcom knižnice je Bc. Karol Gazdík s pobytom v Žarnovici. Bibliografickú správu odborných článkov dostupných vo svete režíruje Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.

Knižnica je zriadená výlučne s cieľom rozširovania vedomostí a informovanosti o mäsožravých  rastlinách pre členov spoločnosti, ktorí požiadajú o požičanie si ľubovoľnej dostupnej literatúry.

Do knižnice prispel svojim materiálom Ing. Andrej Devečka a spoločnosť CCPS. Srdečná vďaka!

 

Pravidlá knižnice SCPS

Vaše objednávky na požičiavanie kníh, časopisov alebo iných materiálov knižnice posielajte na e-mail: kniznica@masozraverastliny.org.  

Do objednávky uveďte svoje meno, adresu, signatúru knihy prípadne časopisu.

Materiály knižnice sú zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene, aby sa zabránilo ich strate. Taktiež aj vás žiadame, aby ste materiály, ktoré budete vracať prostredníctvom pošty, odosielali doporučene. Podací lístok si odložte do doby, kým vám nepotvrdíme vrátenie materiálu. Strata materiálu, pokiaľ nebude odoslaný doporučene, bude pripísaná objednávateľovi.

 

Adresa knižnice a jej správcu:

Karol Gazdík ml.

Kľakovská 25/6

966 81 Žarnovica

kniznica@masozraverastliny.org

 

Právo na požičiavanie z knižnice majú len členovia spoločnosti a to maximálne dva tituly na dobu jedného mesiaca, počítaného od dátumu odoslania materiálu. Výpožičná doba sa dá po včasnej dohode so správcom knižnice predĺžiť na ďalší jeden mesiac.

Náklady na poštovné je treba uhradiť na číslo účtu spoločnosti najneskôr do konca výpožičnej doby. Táto suma bude presne určená správcom knižnice a objednávateľ o nej bude informovaný.

 

Sankcie za porušenie pravidiel knižnice spoločnosti:

  • upozornenie po uplynutí výpožičnej doby,
  • v prípade ignorovania alebo neuhradenia poštovného bude nepoctivý objednávateľ zverejnený na Čiernej stránke spoločnosti,
  • v prípade dlhodobého nereagovania na výzvy mu bude po rozhodnutí správnej rady zrušené členstvo v spoločnosti,
  • v prípade poškodenia alebo straty materiálu správna rada rozhodne o výške peňažnej náhrady,
  • v prípade neuhradenia peňažnej náhrady správna rada rozhodne na základe poškodenia materiálu, či bude objednávateľ zbavený práva na požičiavanie z knižnice spoločnosti alebo či mu bude zrušené členstvo.

© 2023 SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov masožravých rastlín